Là một trong những loại đá có thể dùng được trong xây dựng.